Aktualności z Rynku Pracy

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

Zgodnie z ustawą, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Jeżeli Rada ta nie uzgodni jej w terminie, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, do 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2,8 tys. zł. Oznacza to wzrost o 200 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. (2,6 tys. zł). Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wyniesie 18,30 zł. Oznacza to wzrost o 1,30 zł w stosunku do 2020 r. (17 zł).

W rezultacie, w roku 2021 minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 7,7 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w 2020 r. Będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Obecnie w Polsce najniższe wynagrodzenie otrzymuje ok. 1,7 mln osób.

Od 2022 r. zmiana wysokości płacy minimalnej

W 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3010 zł brutto (2363 zł netto), a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł (13,91 zł netto). W mijającym, 2021 r. płaca minimalna wynosiła 2800 zł brutto (2062 zł netto), natomiast minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych 18,30 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 210 zł w porównaniu do roku 2021 r., czyli o 7,5 proc. Rząd prognozuje, że relacja minimalnego wynagrodzenia do szacowanej płacy przeciętnej na 2022 r. wyniesie 52,3 proc.

Na poziom wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników, będą miały wpływ również zmiany w systemie podatkowym zawarte w Polskim Ładzie. Od 1 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy, które uniemożliwią zmniejszanie podatku o składkę zdrowotną. Składka ta wynosi 9 proc. i obliczana jest od podstawy do opodatkowania, z czego dotychczas 7,75 proc. podlegało odliczeniu od podatku. Od 2022 r. podatnicy nie będą już odliczać składki zdrowotnej od podatku PIT. Likwidacja tego odliczenia spowoduje, że dochód pracownika zostanie pomniejszony o 9 proc. podstawy opodatkowania – czyli całość składki zdrowotnej.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku została z kolei podwyższona z 8 tys. zł do 30 tys. zł. Będzie miała ona zastosowanie do wszystkich podatników podatki PIT rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.